...دل نوشته های من

دنیای کنونی ما دنیایست که...

مادیات همه چیز و همه کس را تحت الشعاع قرار داده است عواطف و احساسات و بشر دوستی و نو دوستی می رود که به فراموشی سپرده شود.دنیایی که با نهایت تاسف و تعجب مقدس ترین و پاک ترین مناسبات یعنی رابطه پدر-فرزندی دستخوش خلل و سستی زایدالوصفی شده دنیایی که پدر ها از فرط استیصال و بیچارگی جگر گوشه خود را می فروشند یا بر اثر نابهنجاری های روانی او را مورد تجاوز یا ضرب و شتم قرار می دهند. دنیایی که کودکان معصوم در اثر فشارهای اجتماعی و خانوادگی در سنین پایین دست به خودکشی می زنند.دنیای ماشینی و پر شتابی که همه چیز از توازن و تعادل خارح شده سرعت ها چند برابر تلاش ها بی وقفه خستگیها جبران ناپذیر و روحیه ها بیشتر پایین و بیماری های روانی می رود گوی سبقت را از سایر امراض برباید.در دنیایی که فقر و تنگدستی جنگ و خونریزی فساد و تباهی هر روز رو به افزایش است و دنیایی که....  خدایا چگونه بتوانم در این دنیا درست زندگی کنم؟!ReZa

نظرتون خیلی واسم مهمه پس لطفا منو از نظرای زیباتون محروم نکنین.قربان همه شما .