...دل نوشته های من

خداوندا

خداوندا!

 کسی از من نپرسید میخواهی مسلمان باشی یا نه؟ 

کسی از من نپرسید مدرسه را دوست داری یا نه؟

کسی از من نپرسید عربی و تاریخ و ... را دوست داری یا نه؟

کسی از من نپرسید اعراب که سالها ما را غصب کردند را دوست داری یا نه؟

کسی از من نپرسید میخواهی وطنت را بزرگ کنی یا نه؟

کسی از من نپرسید ایران پایدار را چه کسی باید پرورش دهد؟

 کسی از من نپرسید آیا قبول داری  امامه آدم را روحانی میکند یا نه؟

کسی از من نپرسید دینت را چقدر دوست داری؟

 کسی از من نپرسید دینی را که با الله اکبر شروع شده چه دینی است؟! آیا میشناسیدش یا نه؟ 

کسی از من نپرسید۱۱۴۰۰۰ پیامبر کدامند؟(ولی باز من نمیدانم!)

 کسی از من نپرسید آیا  اصلا تا ۱۸ سالگی آدمید یا نه؟

اصلا کسی از من نپرسید چه چیزی دوست داری؟؟؟

حالا که ۱۵ سال از زندگی ام گذشته تازه فهمیدم که مسلمانی را نمیدانم چیست؟!

 عربی و تاریخ و درس را نمیشناسم!

نمیدانم اصلا اسلام چیست؟!

اعراب کیستند؟!

ایران کجاست؟!

 فقط ۱۲ پیامبر را میشناسم!

خداوندا سه سال دیگر را چگونه بگذرانم در صورتی که میدانم در ۱۸ سالگی هم کسی حساب نمی شوم!

                                                                   خداوندا

                                                                       کمکمان کن!(رضا)